UKS Delfinek Częstochowa

Uczniowski Klub Sportowy
„DELFINEK”

Częstochowa

zaprasza
na naukę i doskonalenie pływania sportowego
ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 20/22
Poniedziałek
18.00-18.45
18.45-19.30
Wtorek
15.45-16.30
16.30-17.15
Środa
16.15-17.00
zajęcia na lądzie
17.15-18.00
Czwartek
16.30-17.15
17.15-18.00
Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfinek” Częstochowa

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” Częstochowa, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Częstochowa oraz cały kraj

 2. Siedzibą klubu jest miasto Częstochowa

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz  ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flag, barw odznak i znaczników organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozaszkolnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w celu wszechstronnego rozwoju  ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 6. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 7. Przeciwdziałanie patologii ,negatywnemu wpływowi środowiska poprzez zachęcanie do aktywnego, ,sportowego spędzania czasu wolnego.

 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 9. Organizowanie rodzicom i sympatykom różnorodnych form aktywności ruchowej.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania Statutowe we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Do realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.     Zwyczajnych.

2.     Wspierających.

§ 10

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.      Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich prawnych przedstawicieli.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 5. Korzystania z różnych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Czynny udział w działalności Klubu.

 2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

 4. Udział w zawodach pływackich i dwuboju nowoczesnego – reprezentowanie wyłącznie barw Klubu UKS „Delfinek”.

 5. Regularne opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd Klubu oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie na piśmie do Zarządu.

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
        umyślnego naruszenia postanowień statutu,
        nie brania udziału w działalności statutowej klubu przez okres 6 miesięcy,
        działania na szkodę Klubu.

 3. Rozwiązanie Klubu.

 Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1.     Walne Zebranie Klubu.

2.     Zarząd.

3.     Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  a.      z własnej inicjatywy,
  b.     na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c.      na wniosek 1/3 ogółu członków.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  a.      uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej działalności Klubu,
  b.     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c.      uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  d.     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e.      podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Klubu,
  f.      rozpatrywanie i rozstrzygnięcie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
  g.     rozpatrywanie odwołań od decyzji o usunięciu lub zawieszeniu członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  h.     zatwierdzanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
  i.       zatwierdzenie regulaminu wymierzania kar.

 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Vice Prezesa i Sekretarza.

 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Vice Prezesem i Sekretarzem.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych.

 3. Uchwalenie okresowych planów działania i budżetu Klubu.

 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 8. Uchwalanie regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród.

 9. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnych należy:
        przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
        wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
        składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
        składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
        występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu Klubu.

§ 23

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu.

 Rozdział 5

 Wyróżnienia i Kary

§ 25

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 § 26

 1.  W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  a.      upomnienia,
  b.     nagany,
  c.      zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  d.     wykluczenia.

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 § 27

 1.  Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a.      składki członkowskie,
  b.     darowizny i zapisy,
  c.      dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  d.     dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  e.      dochody z majątku,
  f.      inne wpływy.

§ 28

 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób Prezesa i Vice Prezesa

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 29

 Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Skip to content