UKS Delfinek Częstochowa

Uczniowski Klub Sportowy
„DELFINEK”

Częstochowa

zaprasza
na naukę i doskonalenie pływania sportowego
ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 20/22
Poniedziałek
18.00-18.45
18.45-19.30
Wtorek
15.45-16.30
16.30-17.15
Środa
16.15-17.00
zajęcia na lądzie
17.15-18.00
Czwartek
16.30-17.15
17.15-18.00

 

Regulamin

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfinek” Częstochowa

I Członkostwo Klubu

II Organizacja naboru

III Organizacja finansów

IV Organizacja treningów

V Organizacja zawodów

VI Organizacja obozów i zgrupowań

VII Zmiana barw klubowych

VIII Sprawy różne

IX Postanowienia końcowe

 

I Członkiem Klubu zostaje się po:

1.  Złożeniu deklaracji członkowskiej.

2.  Opłaceniu składki członkowskiej.

 

II Organizacja naboru

1.  Sezon treningowy trwa od 1 września do 30 czerwca następnego roku, o ile Zarząd UKS nie ustali inaczej.

2.  Tryb naboru i zakres wiekowy naboru ustala Zarząd.

3.  We wrześniu zostają przeprowadzone testy sprawdzające/ weryfikujące umiejętności pływackie, które określają przyporządkowanie do odpowiedniej grupy.

4.  O przyjęciu do Klubu we wszystkich grupach decyduje Zarząd UKS po pozytywnej opinii trenera poprzedzonej zajęciami sprawdzającymi na pływalni.

5.  Wprowadza się dla nowych dzieci pierwszy miesiąc próbny. Po tym okresie trener decyduje o przyjęciu do Klubu.

6.  W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń.

7.  W trakcie roku dziecko może awansować do grupy wyższej, jeżeli osiągnie wymagane umiejętności i będzie wolne miejsce w danej grupie.

8.  Jeżeli dziecko nie spełnia wymogów dla danej grupy: częste nieobecności/ choroby/ brak postępów/niewłaściwe zachowanie-dekoncentracja na treningu; może zostać cofnięte do niższej grupy.

9.  O awansie lub cofnięciu dziecka do odpowiedniej grupy decyduje trener.

10.          W UKS Delfinek Częstochowa, działają następujące grupy:

I – Początkująca

II – Podstawowa

III – Średniozaawansowana

IV – Sportowa

11.          Zasady przyjęcia do poszczególnych grup:

I – Początkująca

podstawowe oswojenie z wodą, dojrzałość emocjonalna do pracy w grupie

II – Podstawowa

umiejętność pływania kraulem na grzbiecie, kraulem z wydechem do wody, skok na nogi
ze słupka bez asekuracji

III – Średniozaawansowana

umiejętność pływania kraulem (z wydechem do wody), kraulem na grzbiecie oraz stylem klasycznym (głównie nogi); skok ze słupka na głowę

IV – Sportowa (trening sportowy)

umiejętność pływania czterema stylami pływackimi, skoki startowe, nawroty koziołkowe, nawroty do stylu zmiennego

 

III Organizacja finansów

1.  Finansowanie UKS odbywa się:

    ze składek członkowskich

    z dotacji i dofinansowań

    z wpłat sponsorskich i darowizn

    z innych źródeł pozyskiwanych przez Zarząd UKS.

1.  Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd UKS, jest ona opublikowana
na stronie UKS „Delfinek” Częstochowa (www.uksdelfinek.pl).

2.  Składka członkowska określona jest na jeden miesiąc.

3.  Składkę członkowską reguluje się z góry do dnia 01 każdego miesiąca w okresie wrzesień–czerwiec.

4.  Opłaty wpłaca się bezpośrednio u trenera/prezesa lub przelewem na konto:

UKS Delfinek Częstochowa

Bank PKO BP: 81 1020 1664 0000 3202 0130 9467

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka/ miesiąc np. Jan Kowalski-wrzesień

5.  Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty. Składka Członkowska nie podlega zwrotowi.

6.  W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały miesiąc kalendarzowy i udokumentowanej przez lekarza obniża się opłatę
w kolejnym miesiącu o połowę.

7.  Nieuregulowanie składki członkowskiej przez dwa kolejne miesiące skutkuje wykreśleniem z listy osób trenujących.

8.  Z budżetu UKS „Delfinek” Częstochowa finansuje się:

    wynajem pływalni, sali treningowej,

    wynagrodzenie trenerów i instruktorów

    opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem UKS

    opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

    odzież klubową dla zawodników – koszulka i czepek

    komunikaty i listy startowe na zawodach

    zakup sprzętu treningowego

    inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Klubu.

9.  Rodzice/opiekunowie prawni finansują:

    opłatę członkowską

    obowiązkowe badania lekarskie

    opłaty startowe oraz koszty transportu i pobytu na zawodach

    licencje zawodnicze

    obozy i zgrupowania

 

IV Organizacja treningów

1.  Przed rozpoczęciem sezonu Zarząd w porozumieniu z trenerami ustala podział na grupy treningowe.

2.  Treningi odbywają się na obiektach sportowych MOSiR Częstochowa. W ramach rocznego cyklu treningowego. Zajęcia mogą odbywać się w innych ustalonych przez trenerów miejscach.

3.  Do zajęć dopuszczany zostaje zawodnik:

      po złożeniu podpisanej deklaracji członkowskiej

      bez zaległości w opłatach składki członkowskiej

      zdrowy w dniu treningu – bez trwających infekcji wirusowych, grzybiczych chorób skóry, kłopotów oddechowych itp.

4.  Zawodnik zalegający z opłatami szkoleniowymi do dnia 10 – tego danego miesiąca nie zostaje dopuszczony do zajęć.

5.  Zawodnik stawia się na trening na 10 minut przed jego rozpoczęciem
z niezbędnym wyposażeniem pływackim: strój pływacki, czepek, okularki.

6.  Zawodnik zobowiązany jest do:

      kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się
na terenie obiektu

      koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników

      bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć

      zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych

      niezwłocznego opuszczenia pływalni i szatni po skończonych zajęciach.

7.  Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą na teren niecki pływalni w czasie zajęć.

8.  Zarząd może odwołać trening w związku z uczestnictwem Klubu w zawodach lub z innej przyczyny niezależnej od Klubu.

9.  Treningi obywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie UKS „Delfinek” Częstochowa (www.uksdelfinek.pl)

10.          Członkowie mogą trenować dwa lub więcej razy w tygodniu. Od roku szkolnego 2019/2020 zawiesza się treningi jeden raz w tygodniu.

 

V Organizacja zawodów

1.  W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie potwierdzone przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej lub lekarza pierwszego kontaktu. Warunkiem startu jest posiadanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.

2.  Zawodnicy biorą udział w zawodach ustalonych przez Zarząd i trenerów.

3.  Zawodnicy mogą również reprezentować klub w innych zawodach pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody trenera prowadzącego. W tych przypadkach wszystkie sprawy finansowe załatwiają zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni.

4.  W ramach cyklu treningowego trener może ustalić okresy bez zawodów
z koniecznością bezwzględnego podporządkowania.

5.  Na potrzeby każdych zawodów powołana jest osoba koordynująca wyjazd (kierownik wyjazdu).

6.  Przed zawodami zawodnicy otrzymują informację o terminie i miejscu zawodów, przewidywanych opłatach i kosztach, sposobie transportu, miejscu i godzinie zbiórki oraz osobie kierownika wyjazdu.

7.  W ustalonym terminie rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział
w zawodach.

8.  Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

9.  W przypadku choroby rodzice/prawni opiekunowie zawodnika zobowiązani są niezwłocznie poinformować kierownika wyjazdu. W przypadku niemożności wycofania zawodnika z zawodów, rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty związane z wyjazdem.

10.          Przejazd na zawody odbywa się w sposób podany każdorazowo w informacji. W przypadku wyjazdu zorganizowanego (bus, autokar, pociąg) wyjazd i powrót zawodnika odbywa się razem z całą grupą. Odstępstwa wyłącznie
za wcześniejszą zgodą kierownika wyjazdu.

11.          W trakcie przejazdu zorganizowanego oraz w czasie zawodów zawodnicy podporządkowani są poleceniom trenera i kierownika wyjazdu.

12.          Do kontaktowania się z organizatorami zawodów i reprezentowania Klubu upoważnieni są wyłącznie trener i kierownik wyjazdu.

13.          W trakcie zawodów zawodnicy nie mogą opuszczać budynku pływalni.

14.          Każdą niedyspozycję zdrowotną w czasie zawodów zawodnik zobowiązany jest zgłosić trenerowi lub kierownikowi wyjazdu, który decyduje o możliwości startu.

15.          Zawodnik startuje w konkurencjach uzgodnionych z trenerem. Postanowienia trenera dotyczące obsady konkurencji przez zawodnika są decydujące.
O obsadzie sztafet decyduje trener lub kierownik wyjazdu.

16.          Zawodnik zabiera ze sobą wyposażenie pływackie: okularki, czepek klubowy, strój zgodny z przepisami PZP i FINA, klapki.

17.          Zawodnik zobowiązany jest do występowania w posiadanej odzieży klubowej – czepek, koszulka, bluza dresowa, dres.

VI Organizacja obozów i zgrupowań

1.  O terminie i miejscu obozów i zgrupowań decyduje Zarząd w porozumieniu
z trenerami.

2.  O ilości uczestników, kategoriach wiekowych i liście osób biorących udział
w obozie lub zgrupowaniu decyduje Zarząd.

3.  Akces do uczestnictwa zgłasza rodzic/opiekun prawny zawodnika wypełniając kartę kwalifikacyjną i wpłacając w wyznaczonym terminie kwotę ustaloną przez Zarząd.

4.  Uczestnicy obozu podlegają regulaminowi obozu/zgrupowania.

 

VII Zmiana barw klubowych

1. Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku

Pływackiego i Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

2. Zawodnik posiadający licencję zawodniczą z numerem kodowym Klubu podlega przepisom dotyczącym zmiany barw klubowych bez względu na członkostwo
w klubie.

3. O zamiarze zmiany Klubu lub zakończenia treningów zawodnik informuje pisemnie z adnotacją rodzica/opiekuna prawnego.

4. Zarząd UKS może wyrazić zgodę na przejście do innego Klubu po uregulowaniu

zaległości finansowych i spełnieniu konkretnych warunków ( m.in. zdanie sprzętu

sportowego).

5. Zarząd udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania

podania o umożliwienie zmiany barw klubowych.

6. W okresie członkostwa w UKS „Delfinek” Częstochowa nie wyraża się zgody na

starty w zawodach pływackich w barwach jakiegokolwiek innego Klubu. Dopuszcza się udział w zawodach jako reprezentant szkoły.

VIII Sprawy różne

1.  Do występowania w imieniu Klubu upoważniony jest wyłącznie Zarząd lub osoby przez niego upoważnione do konkretnych spraw.

2.  Zawodnicy startujący w zawodach powinni posiadać licencję Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Zarząd występuje do właściwych organów o nadanie numerów kodowych zawodnikom, licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz corocznych hologramów. Licencje przechowuje Zarząd Klubu.

3.  Trenerzy prowadzą listę obecności na zajęciach udostępnianą do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym.

4.  Trenerzy zobowiązani są do informowania zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.

5.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach Klubu

IX Postanowienia końcowe

1.  Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi UKS.

2.  Członków Klubu obowiązuje również przestrzeganie Statutu UKS „Delfinek” Częstochowa

3.  W sprawach nie objętych regulaminem i statutem decyduje Zarząd UKS

Skip to content